Asbest är ett hälsoskadligt ämne som använts under lång tid i Sverige. Materialet har varit en effektiv produkt inom byggindustrin och som bland annat funnits i eternitplattor och eternittak. Så länge som asbesten är inkapslad utgör den ingen fara, det är när man börjar bearbeta den som asbestfibrer kan följa med ner i lungorna vid inadning. När du då ska göra ett takbyte bör du därför anlita en behörig firma som kan hjälpa till med rivningen av asbesttaket.

Rivning asbesttak Stockholm

Förbjuden användning av asbest

Eternit slutade användas 1982 eftersom att asbest är cancerframkallande när fibrer frigörs. Asbest/Eternit var mycket populärt under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Om du har ett hus som byggdes eller renoverades mellan 40- till 80-talet är det därför viktigt att du undersöker om byggnadsmaterialet innehåller asbest. Kanske kan en eventuell asbestsanering vara aktuell.

Problemet med asbest är att materialet består av fibrer som är för små för att se med blotta ögat. Dessa släpps ut i luften när man till river i asbesthaltigt material eller om en brand skulle inträffa i ditt hem. Dessa små fibrer är otroligt tunna vilket gör att de inte faller till marken i första taget, utan finns kvar i luften under flera dygn och kan riskera att följa med ned i lungorna vid inandning.

Rivning av asbestttak i Stockholm

Hantering av asbest kräver godkända metoder som ska vara säkra ur såväl ett arbetsmiljöperspektiv som ur ett miljöperspektiv. Metoderna inkluderar analys, hantering och deponering. Därför är det viktigt att man anlita en firma som har fullständig behörighet av att hantera asbest.

Anlita en behörig rivningsfirma

Miramix är en rivningsfirma som hjälper fastighetsägare med asbestsanering, till exempel vid sanering av eternitplattor och eternittak i hela Stockholm. Firman har mångårig erfarenhet av asbestsanering och är certifierade för arbete och hantering av asbest.